top of page
Nhiệm vụ của chúng tôi

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong thị trường nước giải khát vô trùng đóng gói theo hợp đồng Việt Nam bằng cách cung cấp  Mức độ đổi mới cao, năng lực rộng rãi, hệ thống chất lượng tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ hàng đầu cho khách hàng của chúng tôi, với sự hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp khái niệm bao bì và các đối tác cung cấp thành phần của chúng tôi.

​​

Đối với khách hàng của chúng tôi: bằng cách cung cấp các giải pháp đóng gói hợp đồng theo nhu cầu của họ với chất lượng vượt trội và dịch vụ tuyệt vời và liên tục phát triển các mối quan hệ lâu dài.

 

Đối với đối tác cung cấp khái niệm bao bì chiến lược của chúng tôi: bằng cách đề nghị hợp tác cho phép họ tập trung và mở rộng quy mô cộng sinh trong quá trình phát triển và mở rộng kinh doanh tương ứng của chúng tôi.

 

Đối với các đối tác cung cấp nguyên liệu của chúng tôi: bằng cách kết hợp năng lực tương ứng của chúng tôi vì lợi ích của khách hàng và sự hài lòng của người tiêu dùng.

 

Đối với nhân viên của chúng tôi: bằng cách cung cấp một môi trường làm việc kích thích, khuyến khích cách tiếp cận chủ động để đạt được và chia sẻ kiến thức.

bottom of page