top of page
Gia nhập với chúng tôi  đội

Nhà lãnh đạo cải tiến liên tục!

Giám đốc Hậu cần!

Giám đốc Kế hoạch Vật liệu!

Nhà điều hành xử lý

Nhà điều hành xử lý

Người vận hành chiết rót và đóng gói

bottom of page